Toàn bộ công việc về Thuế sẽ được thực hiện bởi TOPA. Doanh nghiệp không còn đau đầu vì các thủ tục thuế rắc rối, không còn lo lắng bị phạt bị truy thu thuế do làm chậm, làm sai các báo cáo thuế và được tư vấn cặn kẽ các phương án để tối ưu thuế phải nộp trong phạm vi pháp luật.

TOPA thay doanh nghiệp thực hiện tất cả các công việc sau

1. Các công việc kế toán thuế

image
 • Làm các thủ tục thuế: Đăng ký thuế điện tử; Thông báo tài khoản ngân hàng;
 • Làm các thủ tục về hóa đơn: Đăng ký sử dụng hóa đơn; Thông báo phát hành hóa đơn
 • Các công việc thuế GTGT: Xuất hóa đơn GTGT; Kê khai, nộp thuế GTGT; Báo cáo sử dụng hóa đơn hàng tháng, hàng quý
image
 • Kê khai và nộp báo cáo thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu
 • Kê khai và nộp báo cáo thuế Tiêu thụ đặc biệt
 • Kê khai và nộp báo cáo thuế Thuế nhà thầu
 • Kê khai và nộp thuế Thuế môn bài, thuế Đất, thuế Bảo vệ môi trường
 • Kê khai và quyết toán thuế Thu nhập cá nhân cho toàn bộ nhân viên

2. Các công việc của Kế toán trưởng

image
 • Lập các báo cáo Tài chính cuối năm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cáo tài chính
 • Phân tích Báo cáo Tài chính và đưa tư vấn cho chủ doanh nghiệp
 • Lập báo cáo tài chính cuối năm, Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp
image
 • Thực hiện các công việc liên quan đến: Góp vốn, Báo cáo tài chính vay vốn; Báo cáo tài chính dự thầu
 • Giải trình hồ sơ kế toán với Kiểm toán, Thanh tra thuế
 • Các công việc khác liên quan đến thuế: hoàn thuế, xin giãn thuế, miễn thuế

Công việc được thực hiện bởi Kế toán trưởng kinh nghiệm với chuyên môn và trách nhiệm cao nhất

image
 • Tư vấn cho chủ doanh nghiệp các phương án để tối ưu tiền thuế phải nộp đúng luật
 • Đưa ra phương án về thuế cùng với phân tích rủi ro
 • Hoàn chỉnh các hồ sơ để bảo vệ chi phí, không bị loại những chi phí thật
image
 • TOPA chịu trách nhiệm nếu doanh nghiệp bị phạt do làm chậm, làm sai báo cáo
 • Chịu trách nhiệm giải trình các sổ sách kế toán, báo cáo cho cơ quan thuế khi thanh kiểm tra