• Blogs
  • Bản tin
  • Giảm thuế VAT trừ dịch vụ thông tin và truyền thông

Giảm thuế VAT trừ dịch vụ thông tin và truyền thông

J    DỊCH VỤ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 61   Dịch vụ viễn thông
  6116110 Dịch vụ viễn thông có dây
    61101Dịch vụ cung cấp trực tiếp dịch vụ viễn thông có dây
     Dịch vụ truyền dữ liệu và điện tín
     Dịch vụ điện thoại cố định – truy cập và sử dụng
     Dịch vụ điện thoại cố định – gọi
     Dịch vụ mạng riêng cho hệ thống viễn thông có dây
     Dịch vụ truyền dẫn cho hệ thống viễn thông có dây
     Dịch vụ truyền dữ liệu trên mạng viễn thông có dây
     Dịch vụ viễn thông internet có dây
     Dịch vụ mạng chủ internet
     Dịch vụ truy cập internet băng thông hẹp trên mạng có dây
     Dịch vụ truy cập internet băng thông rộng trên mạng có dây
     Dịch vụ viễn thông internet có dây khác
     Dịch vụ phát các chương trình tại nhà trên cơ sở hạ tầng có dây
     Dịch vụ phát các chương trình tại nhà trên cơ sở hạ tầng có dây, gói chương trình cơ bản
     Dịch vụ phát các chương trình tại nhà trên toàn bộ cơ sở hạ tầng có dây, chương trình trả tiền
    61102Dịch vụ cung cấp viễn thông có dây sử dụng quyền truy cập hạ tầng viễn thông của đơn vị khác
  6126120 Dịch vụ viễn thông không dây
    61201Dịch vụ cung cấp trực tiếp viễn thông không dây
     Dịch vụ viễn thông di động và mạng riêng cho hệ thống viễn thông không dây
     Dịch vụ viễn thông di động – truy cập và sử dụng
     Dịch vụ viễn thông không dây – cuộc gọi
     Dịch vụ mạng riêng cho hệ thống viễn thông không dây
     Dịch vụ hãng truyền thông trên mạng lưới viễn thông không dây
     Dịch vụ truyền dữ liệu trên toàn bộ mạng lưới viễn thông không dây
     Dịch vụ viễn thông internet không dây khác
     Dịch vụ truy cập internet băng thông hẹp trên toàn bộ mạng lưới không dây
     Dịch vụ truy cập internet băng thông rộng trên toàn bộ mạng lưới không dây
     Dịch vụ viễn thông internet không dây khác
     Dịch vụ phát chương trình tại nhà qua mạng viễn thông không dây
    61202Dịch vụ cung cấp viễn thông không dây sử dụng quyền truy cập hạ tầng viễn thông của đơn vị khác
  613613061300Dịch vụ viễn thông vệ tinh
     Dịch vụ viễn thông vệ tinh, ngoại trừ dịch vụ phát các chương trình tại nhà qua vệ tinh
     Dịch vụ phát các chương trình tại nhà qua vệ tinh
  6196190 Dịch vụ viễn thông khác
    61901Dịch vụ của các điểm truy cập internet
    61909Dịch vụ viễn thông khác chưa được phân vào đâu
Chat Zalo với tư vấn viên TOPA Chat Facebook với tư vấn viên TOPA